Verhuurvoorwaarden

Hieronder vindt u per onderwerp onze verhuurvoorwaarden.

 
 

1. Algemene bepalingen

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken de volgende betekenis:
A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Rent-a-skibox B.V..
B. Rent-a-skibox B.V.: gevestigd te Helmond en kantoor houdende te Mierlo. Rent-A-Skibox B.V. is gevestigd op het adres: Rinckstraat 14, 5708 ZN te Helmond. Rent-a-skibox B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 764464417. Het BTW-nummer afgegeven door de belastingdienst betreft NL860625588B01.
C. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot Rent-a-skibox in contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Rent-a-skibox gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
D. Overeenkomst(en): de tussen Rent-a-skibox en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
E. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van Rent-a-skibox (en/of Wederpartij).
F. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Rent-a-skibox aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een aanbod.
G. Aanbod: de door een Wederpartij aan Rent-a-skibox gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
H. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door Rent-a-skibox aan de Wederpartij.
I. Huurcontract: de ter bedrijf van Rent-a-skibox afgesloten/opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur
J. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan Rent-a-skibox verschuldigd is.
K. Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.
L. Gebrek(en): een aan Rent-a-skibox toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
M. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.
1.2 Als de verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2, 4.3 en 14.2 t/m 14.4 geldt de datum op het poststempel of de fax- of maildatum. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.

2. Toepasselijkheid

2.1 De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en aanbiedingen van Rent-a-skibox en op alle door Rent-a-skibox aangegane Overeenkomsten, hoe ook genaamd. De Verhuurvoorwaarden zijn met name van toepassing op door Rent-a-skibox aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een Wederpartij.
2.2 Indien de Wederpartij in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwoorden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig ander uitsluitend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorafgaande niet af.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Rent-a-skibox wordt gedoogd, zal dat een precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daar geen enkel recht aan ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
2.4 De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en Rent-a-skibox.

3. Offertes

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Rent-a-skibox op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald
3.2 Een offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
3.3 Door Rent-a-skibox verstrekte Gegevens blijven eigendom van Rent-a-skibox, mogen zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Rent-a-skibox niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Rent-a-skibox worden geretourneerd. Rent-a-skibox behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3.4 De door Rent-a-skibox verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Rent-a-skibox een Orderbevestiging heeft gedaan, dan wel een Huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Orderbevestiging door Rent-a-skibox is verzonden, dan wel het Huurcontract door de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
4.2 De Orderbevestiging, dan wel het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Orderbevestiging in schrift aan Rent-a-skibox laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het Huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.
4.3 Een op schrift gesteld Aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Rent-a-skibox heeft bereikt, alvorens de Orderbevestiging is verstuurd, dan wel Rent-a-skibox is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan een herroeping is verzonden. Een mondeling Aanbod is onherroepelijk.
4.4 Rent-a-skibox heeft het recht een Aanbod zonder opgave van reden te weigeren.
4.5 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een Overeenkomst ook tot stand komen doordat Rent-a-skibox, na ontvangst van het Aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.

5. Inhoud van de Overeenkomst

5.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging/het Huurcontract en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde Overeenkomst, zowel een Orderbevestiging is verstuurd als een, door Rent-a-skibox ondertekend of van Rent-a-skibox uitgaand en door de Wederpartij ondertekend/niet bestreden, Huurcontract is opgemaakt, dan is, in geval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het Huurcontract bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is overeengekomen.
5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Rent-a-skibox, of namens Rent-a-skibox gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Rent-a-skibox slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurders, of door deze hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd.
5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens, aanvaardt Rent-a-skibox geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.
5.4 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Rent-a-skibox zijn toelaatbaar, indien en voor zover de Wederpartij vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door Rent-a-skibox te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
5.5 Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door Rent-a-skibox verstrekte Gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Rent-a-skibox is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
5.6 Rent-a-skibox is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren.

6. Huurperiode

6.1 De huurtermijn vangt aan op de datum zoals is overeengekomen in de huurovereenkomst en meer specifiek:
A. Indien is bedongen dat de Wederpartij het gehuurde materiaal op een overeengekomen locatie komt ophalen: op moment waarop het materiaal door Rent-a-skibox aan de Wederpartij wordt overhandigd;
B. Indien is bedongen dat Rent-a-skibox de aflevering van het gehuurde verzorgt: het moment waarop Rent-a-skibox het gehuurde op de overeengekomen afleveradres heeft afgeleverd. Voor ontvangst dient altijd getekend te worden.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overgekomen, is de in de huurovereenkomst vermelde einddatum bindend. De huurtermijn eindigt feitelijk:
A. Indien is bedongen dat de Wederpartij het gehuurde materiaal op een overeengekomen locatie retourneert: op het moment waarop het materiaal door de Wederpartij aan Rent-a-skibox is overhandigd tegen afgifte van een door Rent-a-skibox afgetekend ontvangstbewijs;
B. Indien is bedongen dat Rent-a-skibox het ophalen van het gehuurde verzorgt: op het moment van overhandiging van het gehuurde aan de door Rent-a-skibox aangewezen vervoerder. Voor ontvangst door de vervoerder dient altijd een ontvangstbevestiging getekend te worden;
6.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen, totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijze.
6.4 Indien de gehuurde zaken niet op de in de huurovereenkomst vastgelegde datum worden geretourneerd worden de volgende kosten aan de wederpartij in rekening gebracht:.
A. de huurprijs voor de extra dagen gelegen tussen de datum waarop de huurperiode volgens de huurovereenkomst zou eindigen en de feitelijke datum waarop de artikelen geretourneerd worden. Kortingen zoals meerdagenkortingen of combinatiekorting etc die normaalgesproken van toepassing zijn, komen te vervallen;
B. € 15,- administratiekosten;
C. Alle kosten die verband houden met en een gevolg zijn van het niet tijdig retourneren van de gehuurde artikelen, en die als gevolg hiervan gemaakt moeten worden om aan de verplichtingen die Rent-a-skibox richting haar andere klanten heeft te kunnen voldoen zoals kosten voor het inzetten van extra en/of nieuwe artikelen en de transportkosten van artikelen tussen de diverse locatie's van Rent-a-skibox.
6.5 De huurperiode kan uitsluitend in schrift door de Wederpartij worden verlengd. Verlenging is slechts mogelijk na overleg en akkoord door Rent-a-skibox.

7. Aflevering en Risico

7.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Rent-a-skibox in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Rent-a-skibox niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter gerechtigd om Rent-a-skibox per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf de datum van ontvangst van het aangetekende stuk door Rent-a-skibox.
7.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikelen 7.1 overeengekomen of volgens 7.2 gestelde) fatale termijn is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Rent-a-skibox is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
7.4 Rent-a-skibox is bevoegd om in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Rent-a-skibox bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.
7.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij:
A. Bij levering af bedrijf van Rent-a-skibox: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
B. Bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
7.6 Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden op vooraf overeengekomen dagen. Rent-a-skibox bezorgt uitsluitend op de begane grond.
7.7 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken dag van levering aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Rent-a-skibox het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal dan alsnog de transportkosten verschuldigd. Rent-a-skibox kan, na overleg met de Wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

8. Retournering en Risico

8.1 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18.00 uur op de voornoemde tweede werkdag.
8.2 Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 19 onverkort van toepassing.
8.3 De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de op schrift gestelde afmelding, dagelijks tussen 09.00 uur en 17.00 uur, door Rent-a-skibox ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.
8.4 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan Rent-a-skibox de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Wederpartij is achtergelaten, rust op Wederpartij B uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
8.5 De zaken dienen afdoende verpakt op de begane grond gereed te staan. De emballage die bij de gehuurde zaken hoort, blijft bij de Wederpartij t.b.v. de kwaliteit. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt de wederpartij een forfaitaire boete van € 25,-.
8.6 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van Rent-a-skibox of ter bedrijf van de derdeverhuurder gecontroleerd. Het meenemen van zaken door de expeditie van Rent-a-skibox of de expeditie van de derdeverhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na de retourneming). Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de Wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door Rent-a-skibox of de derdeverhuurder bindend en zullen de kosten hiervan aan de Wederpartij worden doorbelast.
8.7 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/tegensprekelijke) expertise. Na verloop van tijd deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten zoals bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de Wederpartij doorbelast. Indien de Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door Rent-a-skibox of de derdeverhuurder bindend.

9. Prijzen

9.1 De dagprijzen, zoals omschreven op de website van Rent-a-skibox, zijn gebaseerd op huur/gebruik van 1 dag en een minimale huurtermijn van 8 dagen. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., exclusief schoonmaak, schade-afkoop en eventueel speciaal transport.
9.2 Voor huurtermijnen van langer dan vier weken geldt een prijs op aanvraag.

10. Verplichtingen van de Wederpartij

10.1 De Wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of overige handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schadeafkoopregeling als omschreven in artikel 19.
10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.
10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Rent-a-skibox wordt geretourneerd/afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door Rent-a-skibox, aan de Wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd wordt c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken verschuldigd.
10.4 De wederpartij retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van Rent-a-skibox als waar de Overeenkomst werd opgemaakt. Indien de Wederpartij het gehuurde bij een andere vestiging wenst te retourneren, dan is dit uitsluiten in overleg, en eventueel tegen betaling van een vergoeding, mogelijk.
10.5 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Rent-a-skibox te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd (indien zo overeengekomen) en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, verpakt in juiste dozen etc. te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening gebracht.
10.6 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen.
10.7 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
10.8 De Wederpartij verplicht zich ertoe Rent-a-skibox ten allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Rent-a-skibox hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Rent-a-skibox, op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19 in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/beschikbaarstelling.
10.9 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het correct gebruiken van (eventueel meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen etc., van het gehuurde.
10.10 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten indien noodzakelijk. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Rent-a-skibox en zijn kosten voor rekening van de Wederpartij. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door Rent-a-skibox aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Rent-a-skibox verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door Rent-a-skibox plaatsvindt.

11. Schade en Verlies

11.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Rent-a-skibox te worden vermeld.
11.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na de ontdekking aan Rent-a-skibox te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is de Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Rent-a-skibox te overleggen.
11.3 In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einde van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
11.4 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Rent-a-skibox te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de in artikel 19 genoemde brand-/diefstalregeling geen dekking biedt.
11.5.Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan Rent-a-skibox te vergoeden tegen de vervangingswaarde van het artikel. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatie- / vervangingskosten van het artikel zoals vermeld in lid 9 van dit artikel Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Rent-a-skibox geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
11.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door Rent-a-skibox reeds de dagwaarde aan de Wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Rent-a-skibox in mindering gebracht op de aan de Wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
11.7 De door of namens Rent-a-skibox gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door Rent-a-skibox aangewezen erkend expertise-bureau, indien dit door Rent-a-skibox wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Rent-a-skibox.
11.8 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.
11.9 In geval van schade of vermissing worden door Rent-a-skibox de volgende reparatie-/vervangingskosten berekend:

Bij schade aan dakkoffers / skiboxen Bij schade aan sneeuwkettingen
- Verlies sleutel: € 10,- - Roestig (niet afgespoeld): 25-75% nieuwwaarde (afhankelijk van conditie)*
- Oppervlakkige krasschade: 10-15% nieuwwaarde* - Verlies één ketting : 75% nieuwwaarde van de set*
- Diepere voelbare krasschade: 20-25% nieuwwaarde*  
- Gaten door uitbraak popnagel aan deksel: 30% nieuwwaarde*      Bij schade aan dakdragers, fietsdragers en overige artikelen
- Barsten, kleine scheuren: 50% nieuwwaarde* - Verlies sleutel: € 10,- 
- Gaten, grote scheuren: 90% nieuwwaarde* - Actuele vervangingswaarde onderdelen*
   Exclusief € 15,- administratiekosten

12. Vervoer

12.1 De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.
12.2 Indien op verzoek van Wederpartij bij het laden/lossen, aan- of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Rent-a-skibox, geschiedt dit geheel op eigen risico van de Wederpartij.

13. Aansprakelijkheid Rent-a-Skibox

13.1 De aansprakelijkheid van Rent-a-skibox is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van de Wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van Rent-a-skibox. Tevens is de aansprakelijkheid van Rent-a-skibox beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstand schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 De aansprakelijkheid van Rent-a-skibox kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van het verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
13.3 Wederpartij B zal Rent-a-skibox vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.
13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

14.Reclame

14.1 De Wederpartij zal op het moment van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.
14.2 Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 24 uur na levering, in schrift aan Rent-a-skibox vermeld te worden.
14.3 Gebreken die ten tijde van de voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Wederpartij binnen 48 uur na de ontdekking hiervan aan Rent-a-skibox ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.
14.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de Wederpartij dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan Rent-a-skibox te melden op dezelfde wijze als in 14.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan Rent-a-skibox de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door Rent-a-skibox.
14.5 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Rent-a-skibox, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien:
A. De schade en/of Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Rent-a-skibox ter kennis zijn gebracht;
B. De Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan Rent-a-skibox verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
C. De Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor zaken, ongeschikte omstandigheden;
D. De Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Rent-a-skibox aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren’
E. De zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet;
F. Aan Rent-a-skibox geen mogelijkheid tot (contra-/tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.

15.Reserveren en Annuleren

15.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Rent-a-skibox te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Wederpartij beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in Overeenkomst vastgelegd. Indien de Wederpartij de gereserveerde zaken niet voor de overeengekomen periode afneemt, is de Wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
15.2 Onverminderd het voorgaande, kan de Wederpartij de reservering vóór van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak schriftelijk annuleren. De Wederpartij zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zij:
• 25% van het netto Orderbedrag plus € 15,- administratiekosten wanneer annulering plaatsvindt tussen de 10e en de 2e dag vóór aanvang van de huurperiode waarop de zaken aan de Wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld;
• 100% van het netto Orderbedrag plus € 15,- administratiekosten wanneer annulering plaatsvindt op de 1ste dag vóór aanvang van de huurperiode of de dag waarop de zaken aan de Wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld.

16. Betaling

16.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag, voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan.
16.2 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag tenminste 5 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening.
16.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van Rent-a-skibox of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van Rent-a-skibox als dag van betaling.
16.4 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 340,- alles exclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door Rent-a-skibox mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van Wederpartij of voor diens risico komend beletsel.
16.5 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.
16.6 Tevens heeft Rent-a-skibox, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:
A. Opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;
B. Gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die Overeenkomst en de daarmee samenhangende Overeenkomsten, zonder dat Rent-a-skibox tot enige schadevergoeding is gehouden;
C. Vergoeding van de door Rent-a-skibox geleden schade.
16.7 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden, tenzij Rent-a-skibox de Wederpartij binnen een redelijke termijn nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is Rent-a-skibox, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Rent-a-skibox verder toekomende rechten.
16.8 In elk van de in lid 6 en 7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Rent-a-skibox op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Rent-a-skibox het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Rent-a-skibox geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

17. Niet-toerekenbare tekortkoming

17.1 Indien Rent-a-skibox, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.
17.2 Rent-a-skibox is niet tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij gehouden, indien zij wegen overmacht niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft kunnen nakomen.
17.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Rent-a-skibox die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Rent-a-skibox gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkaders, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Rent-a-skibox, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

18. Eigendomsvoorbehoud en Zekerheid

18.1 De gehuurde zaken blijven ten allen tijden eigendom van Rent-a-skibox, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.
18.2 De Wederpartij is, behoudens Schriftelijke toestemming van Rent-a-skibox, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeven van derden te bewaren.
18.3 De Wederpartij zal Rent-a-skibox onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Rent-a-skibox hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan Rent-a-skibox op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
18.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Rent-a-skibox.
18.5 Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Rent-a-skibox terstond genoegzame en in de door Rent-a-skibox gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen op te schorten.
18.6 Indien de Wederpartij aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende Schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 16.8 van overeenkomstige toepassing.
18.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Wederpartij per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgelegd in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurd. Indien de Wederpartij verlenging van de Overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlening, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
18.8 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Rent-a-skibox de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Rent-a-skibox op schadevergoeding.
18.9 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft Rent-a-skibox echter het recht om door de Wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

19. Verzekering en Afkoopregelingen

19.1 Conform artikel 11 is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.
19.2 De huurder kan bovengenoemd risico afkopen middels de in lid 3 van dit artikel omschreven regeling.
19.3 Om de huurder te behoeden voor onvoorziene kosten voor zijn rekening indien hij schade veroorzaakt aan het gehuurde, kan de huurder eventuele schade aan het gehuurde vooraf afkopen door middel van de schadeafkoopregeling. De dekking van de schadeafkoopregeling geldt alleen voor de huurder en m.n. zijn van de dekking uitgezonderd: schade ten gevolge van diefstal, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik en/of nalatigheid.
19.4 Voor de schadeafkoopregeling geldt een toeslag per gehuurd artikel. Op de schadeafkoopregeling is geen eigen risico van toepassing.
19.5 Voor sommige producten geldt een eigen risico per gehuurd artikel. In sommige gevallen is verlaging van het eigen risico mogelijk
19.6 De Wederpartij kan een eigen verzekering afsluiten voor het gehuurde. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Wederpartij.

20. Slotbepalingen; Toepasselijk Recht en Forumkeuze

20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of de Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Rent-a-skibox en de Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
20.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Rent-a-skibox gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van Rent-a-skibox worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch (in geval van kantonzaken de kantonrechter te Eindhoven) , onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.
20.3 Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

 

 

Laatste wijziging: 5 december 2019