Garantiebepalingen

 

Icon-garantie Garantiebepalingen

Op alle producten die u aanschaft bij RENT-A-SKIBOX krijgt u een garantie. Deze garantie wordt verleend door de fabrikant, importeur of RENT-A-SKIBOX zelf. In geval van een probleem kunt u rechtstreeks met de fabrikant of importeur
contact opnemen (dit is de snelste manier) of het geval melden bij de klantenservice van RENT-A-SKIBOX.

Wanneer u een defect of klacht bij RENT-A-SKIBOX wilt melden verzoeken wij u het daarvoor bestemde formulier te gebruiken. Gelieve in uw mail het merk, type, serienummer, factuurnummer en de klacht zelf vermelden.

De originele factuur van RENT-A-SKIBOX is tevens uw garantiebewijs. Bewaart u deze daarom zorgvuldig.

Artikel 1 Garantie

1.1 RENT-A-SKIBOX garandeert dat de producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van een product welke door RENT-A-SKIBOX is geleverd.
1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
1.4 De garantie is niet overdraagbaar.
1.5 De door RENT-A-SKIBOX op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Garantieperiode

2.1 Producten RENT-A-SKIBOX worden minimaal 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten, de exacte garantieperiode staat vermeld op uw factuur welke tevens dient als garantiebewijs.
2.2 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
b. Als het product niet conform het serviceboekje onderhouden;
c. Technische reparaties uitgevoerd door derden zonder schriftelijk goedkeuring vooraf;
d. Technische reparatie zijn niet op vakkundige wijze verricht;
e. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;

Artikel 4 Garantie-onderdelen

4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door RENT-A-SKIBOX is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van RENT-A-SKIBOX worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
4.2. Kosten van transport van het product van en naar RENT-A-SKIBOX komen voor rekening van de eigenaar. U kunt het product ook kosteloos retourneren en weer ophalen op één van onze afhaallocatie's.
4.3 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt de fabrikant voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5 Indienen van claim

5.1. Claims onder deze garantie dienen ter inspectie te worden ingediend. Gelijktijdig dient de originele factuur te worden overhandigd. De claim dient ,met het daarvoor bestemde formulier te
worden ingediend met vermelding van uw naam en adresgegevens, telefoonnummer, factuurnummer, eventueel serienummer van het product en een omschrijving van de klacht. Ter ondersteuning adviseren wij ook foto's van het product waarop de klacht duidelijk zichtbaar te sturen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Een door RENT-A-SKIBOX gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat RENT-A-SKIBOX ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade.
De aansprakelijkheid van RENT-A-SKIBOX strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van RENT-A-SKIBOX voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.